Telerau ac Amodau

Cyflwyniad

Mae'r telerau ac amodau sydd yn y ddogfen hon yn rheoli mynediad a defnydd gwefan Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru. u a'r E-Bortffolio. Sonnir am 'y Safle' yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at safle gwe Ysbrydoli Rhagorieath Sgiliau yngh Nghymru. 

Gweithredwr y Safle
Gweithredir y Safle gan Ysbrydoli Rhagorieath Sgiliau yng Nghymru, a chyfeirir ato fel 'YRSN' trwy gydol y ddogfen hon. Y cyfeiriad yw Ysbrydoli Rhagorieath Sgiliau yng Nghymru, Coleg Sir Gar, Campws y Graig, Llanelli, SA15 4DN.

Trwydded

Mae YRSN yn rhoi caniatâd i chi ddefnyddio'r Safle yn unol â'r telerau ac amodau sydd yn y ddogfen hon.

Gall YRSN dynnu'r caniatâd hwn yn ôl ar gyfer defnyddio'r Safle unrhyw bryd, heb rybudd.

Deunyddiau ar y safle

Gall y Safle gynnwys deunyddiau sy'n eiddo i YSRN, neu ddeunyddiau mae GC wedi cael caniatâd i'w defnyddio. Mae'r deunydd hwn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i gynllun, diwyg, edrychiad, ymddangosiad a graffeg y safle. Diogelir hyn gan gyfreithiau niferus.

Gallwch edrych ar y deunydd sydd ar y Safle, ei ddefnyddio, ei lawrlwytho a'i gadw ar gyfer defnydd personol ac ymchwil. Ni chaniateir defnyddio'r deunydd at bwrpasau masnachol neu fusnes. Ni chaniateir ailddosbarthu neu ailgyhoeddi'r deunydd, rhoi'r deunydd i rywun arall neu wneud y deunydd ar gael i unrhyw berson neu sefydliad arall.

Mae defnyddio'r Safle mewn modd nad yw'n cyd-fynd â'r telerau ac amodau yn y ddogfen hon yn gallu arwain at gais am iawndal am golled neu niwed a/neu fe all fod yn drosedd.

Cywirdeb Gwybodaeth

Rhoddir yr wybodaeth yn y Safle yn ddidwyll ac er gwybodaeth a diddordeb cyffredinol yn unig. Gall hyn newid heb rybudd. Nid yw YRSN yn gyfrifol am unrhyw anghywirdebau yn yr wybodaeth yn y Safle. 

Ni ddylid dibynnu ar yr wybodaeth yn y Safle ac nid yw'n cyfrif fel unrhyw fath o gyngor neu argymhelliad. Wrth ddefnyddio'r Safle, rydych yn cytuno nad ydych wedi dibynnu ar yr wybodaeth yn y Safle. Bydd unrhyw drefniadau a wneir rhyngoch chi ac unrhyw un, neu unrhyw sefydliad arall a enwir neu a gyfeirir atynt ar y Safle, yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun.

Nid yw unrhyw beth yn y Safle yn bwriadu bod yn gynnig i gychwyn ar gytundeb.

Cysylltu

Mae'r Safle'n cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill. Nid yw YRSN yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys gwefannau eraill. Nid yw unrhyw gyswllt yn bwriadu bod yn gymeradwyaeth o unrhyw fath gan YRN o'r wefan arall honno. 

Ni allwch greu cyswllt â'r Safle o safle neu ddogfen arall heb ganiatâd ysgrifenedig gan YRSN o flaen llaw.

Atebolrwydd

Nid yw YRSN yn gwarantu y bydd defnydd o'r Safle yn gweithio gyda'r holl galedwedd a meddalwedd sy'n cael eu defnyddio gan ymwelwyr y Safle.

Ni fydd YRSN yn atebol i chi o gwbl mewn unrhyw amgylchiadau am golled uniongyrchol, anuniongyrchol neu ôl-ddilynol (mae pob un o'r tri therm hyn yn cynnwys colled economaidd lwyr, colled elw (pa un a yw hynny'n golled uniongyrchol neu'n anuniongyrchol), colled busnes, lleihad ewyllys da ac unrhyw golled debyg) sut bynnag y'u hachoswyd, sy'n codi o ddefnyddio'r Safle, neu ddefnyddio neu ddibynnu ar unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau eraill sydd wedi'u cynnwys yn y Safle.

Monitro

Bydd YRSN yn monitro defnydd y Safle, yn cynnwys gwybodaeth a roddir gan ddefnyddwyr cofrestredig ar gyfer cystadlaethau. 

Preifatrwydd
Gellir gweld polisi preifatrwydd YRSN wrth glicio ar y cyswllt isod. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn ffurfio rhan o'r telerau ac amodau yma. Darllenwch y polisi preifatrwydd.

Cwcis
Gellir gweld polisi cwcis YRSN drwy glicio'r ddolen isod. Mae'r polisi cwcis yn rhan o'r telerau ac amodau hyn.  Darllenwch y polisi cwcis.

Cytundeb Cyflawn
Mae'r telerau ac amodau hyn a'r polisi preifatrwydd y cyfeirir ato yng nghymal 9 yn cynnwys yr holl delerau ac amodau rydych chi a YRSN wedi cytuno arnynt o ran defnydd a mynediad i'r Safle.

Awdurdodi a derbyn y telerau ac amodau hyn

Rheolir a gweithredir y Safle gan YRSN o Gymru. Bydd y telerau ac amodau hyn ac unrhyw anghydfod mewn perthynas â'r deunyddiau sydd wedi'u cynnwys yn y Safle yn cael eu rheoli dan gyfraith Lloegr fel y mae'n gymwys yng Nghymru. Bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdod llwyr i ddatrys unrhyw anghydfod a allai godi mewn cysylltiad â'r telerau ac amodau hyn neu ddefnyddio'r Safle

Mae'ch defnydd parhaus o'r Safle yn dangos eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn.

Nol i dop y dudalen