Hysbysiad preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd

Wedi'i gofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO): Coleg Sir Gâr (Z6543042)

Cyflwyniad

Mae cymryd rhan yn Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru yn ddibynnol arnoch chi yn darparu data personol ar ein cyfer. Coleg Sir Gâr sy’n gyfrifol am reoli’r prosiect (fe’i nodir fel y Coleg o hyn ymlaen) fydd y rheolwr data ar gyfer y wybodaeth bersonol a ddarperir gennych. Bydd y Coleg yn defnyddio'r wybodaeth hon i weinyddu a rheoli prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru fydd yn cynnwys eich cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth a'ch cefnogi mewn cystadlaethau sgiliau.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i gefnogi trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Beth fydd  y Coleg yn ei wneud gyda'ch  gwybodaeth?

Bydd y Coleg yn defnyddio eich data i:
• Drefnu cystadlaethau sgiliau
• Cadw cofnod o’ch cynnydd a'ch llwyddiant
• Hyrwyddo a marchnata gweithgareddau cystadlu yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cymru
• Yn cysylltu â chi i roi gwybodaeth am gystadlaethau
• Eich gwahodd i gystadlaethau perthnasol

Eich hawliau a'ch dewisiadau

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) mae gennych hawl i:
• weld y data personol sy’n cael ei gadw gan y Coleg arnoch chi
• wneud hi’n ofynnol i'r Coleg i gywiro unrhyw wall yn y data hwnnw
• wrthwynebu prosesu ar sail sy'n berthnasol â'ch sefyllfa benodol (mewn rhai amgylchiadau)
• gyfyngu ar brosesu (dan rhai amgylchiadau)
• gael eich data wedi'i ddileu (dan rhai amgylchiadau)
• gyflwyno cwyn i swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data

Pa mor hir fydd y Coleg yn cadw eich gwybodaeth?

Disgrifiad Cadw
   
Manylion personol y cystadleuwyr Hyd at 5 mlynedd ar ôl cau'r prosiect

Cysylltu

I dderbyn manylion am y wybodaeth sydd gan y Coleg a'r defnydd a wneir ohono, neu os ydych am weithredu eich hawliau o dan GDPR yna cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data, Coleg Sir Gâr, Campws  y Graig, Sandy Road, Llanelli, SA15 4DN 
 dataprotectionofficer@colegsirgar.ac.uk
 
I gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yna cysylltwch â:
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF
029 2067 8400 (Llinell Gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (Llinell Gymorth y DU)  Home | ICO

Hysbysiadau o newidiadau

Os yw'r Coleg yn bwriadu defnyddio'ch data mewn ffordd wahanol i'r hyn a nodwyd ar adeg ei gasglu yna fe gewch eich hysbysu o hynny. Bydd holl brosesu'r Coleg yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelu data sy'n bodoli. Bydd diweddariadau i'r hysbysiad preifatrwydd ar gael ar   www.skillscompetitionwales.ac.uk  

Pa wybodaeth bersonol amdanoch chi sy'n cael ei gasglu a'i ddefnyddio gan y Coleg?

Bydd rhywfaint o'r data a gesglir gennym yn ddata personol a / neu ddata categori arbennig fel y'i diffinnir yn y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data sy'n cynnwys:

Data Personol
Cyfenw ac enw (au)
Cyfeiriad (Cartref) a Chod Post
Rhif ffôn
Cyfeiriad e-bost
Dyddiad geni
Dewis gohebiaeth - Cymraeg / Saesneg
Statws cyflogaeth
Manylion y cyflogwr
 
Yn ogystal, mae data amdanoch a ddiffinnir fel data categori arbennig. Mae darparu'r data hwn yn ddewisol ac mae’n cynnwys;
Rhyw
Ethnigedd
Math o anabledd
Cyflwr iechyd
 
Gyda phwy rydyn ni'n rhannu eich Data
• Llywodraeth Cymru sy'n ariannu'r prosiect.
• Arweinwyr y gystadleuaeth (h.y. staff mewn colegau sy'n trefnu’r cystadlaethau).
• Asiantaethau marchnata a benodwyd gan Lywodraeth Cymru at ddibenion hyrwyddo.
• Pencampwyr sector a benodwyd i ddarparu cefnogaeth arbenigol i gystadleuwyr.

Trefniadau Diogelwch sydd gan y Coleg ar gyfer eich data

Bydd y data y mae'r Coleg yn ei gasglu amdanoch yn cael ei storio mewn cronfa ddata ddiogel a reolir gan fesurau mynediad sy'n cael ei phrofi'n rheolaidd am ddiogelwch a chywirdeb.

Nol i dop y dudalen