Polisi Cwcis

Cookie Policy

Last Updated: 18th September 2019

Polisi Cwcis

Diweddarwyd ddiwethaf: 18fed Medi 2019

Rhagarweiniad

Mae’n bosibl y bydd Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru ("ni" neu "ein") yn defnyddio cwcis, goleufâu gwe, picseli olrhain, a thechnolegau olrhain eraill pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan www.skillscompetitionwales.ac.uk, gan gynnwys unrhyw ffurfiau cyfryngau eraill, sianeli cyfryngau, gwefannau symudol, neu apiau symudol perthynol neu’n gysylltiedig â hynny (gyda’i gilydd yn gyfunol, y "Safle") er mwyn helpu i addasu’r Safle a gwella eich profiad.

Rydym yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r Polisi Cwcis hwn ar unrhyw adeg ac am unrhyw reswm. Byddwn yn eich rhybuddio am unrhyw newidiadau trwy ddiweddaru dyddiad "Diweddarwyd Ddiwethaf"  y Polisi Cwcis hwn. Bydd unrhyw newidiadau neu addasiadau yn effeithiol ar unwaith o’r adeg pan gaiff y Polisi Cwcis a ddiweddarwyd ei bostio ar y Safle, a byddwch yn ildio unrhyw hawl i dderbyn rhybudd penodol o bob newid neu addasiad o’r math.

Cewch eich annog i adolygu’r Polisi Cwcis hwn o bryd i’w gilydd er mwyn cadw i fyny â diweddariadau. Ystyrir y byddwch yn ymwybodol o’r newidiadau, yn ddarostyngol iddynt, ac ystyrir y byddwch wedi derbyn y newidiadau yn unrhyw Bolisi Cwcis diwygiedig drwy eich defnydd parhaus o’r Safle ar ôl y dyddiad pan gafodd y fath Bolisi Cwcis diwygiedig ei bostio.

DEFNYDDIO CWCIS

Mae "cwci" yn golygu llinyn gwybodaeth sy’n neilltuo dynodydd unigryw i chi a gaiff ei storio gennym ar eich cyfrifiadur. Yna mae eich porwr yn darparu’r dynodydd unigryw hwnnw i’w ddefnyddio bob tro rydych yn gwneud ymholiad i’r Safle. Rydym yn defnyddio cwcis ar y Safle i wella profiad y defnyddiwr trwy gadw data ffurflen dros dro os bydd dilysiad yn methu, darparu negeseuon ymateb i’ch gweithrediadau a lle bo’n briodol, eich cadw wedi mewngofnodi i’r Safle. Hefyd byddwn yn defnyddio cwcis i guddio baner y polisi cwcis unwaith y rhoddir clic ar "OK" felly ni fydd yn ymddangos eto ar ymweliadau dilynol am 180 o ddiwrnodau.

MATHAU O GWCIS

Mae’n bosibl y defnyddir y mathau canlynol o gwcis pan fyddwch yn ymweld â’r Safle.

Ein Cwcis

Mae ein cwcis ni yn "gwcis parti-cyntaf", a gallant fod naill ai’n barhaol neu’n rhai dros dro. Mae’r rhain yn gwcis angenrheidiol, hebddynt ni allai’r Safle weithio’n iawn neu allu darparu nodweddion a gweithrediadau penodol. Efallai y gellir analluogi rhai o’r rhain â llaw yn eich porwr, ond gall effeithio ar weithrediadau’r Safle.

Cwcis Diogelwch

Mae cwcis diogelwch yn helpu i nodi a rhwystro risgiau i ddiogelwch. Rydym yn defnyddio’r cwcis hyn i ddilysu defnyddwyr a diogelu data defnyddwyr rhag partïon anawdurdodedig.

Cwcis Rheoli Safle

Defnyddir cwcis rheoli safle i gynnal eich hunaniaeth neu sesiwn ar y Safle er mwyn i chi beidio â chael eich allgofnodi’n annisgwyl, a chedwir unrhyw wybodaeth a roddwyd i mewn gennych o dudalen i dudalen . Ni ellir troi’r cwcis hyn i ffwrdd yn unigol, ond rydych yn gallu analluogi’r holl gwcis yn eich porwr.

CYSYLLTU Â NI

Os oes gennych gwestiynau neu sylwadau ynghylch y Polisi Cwcis hwn, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru
Coleg Sir Gâr
Heol Sandy
Pwll
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 4DN
Ebost:
info@skillscompetitionwales.ac.uk

Introduction

Inspiring Skills Excellence in Wales ("we" or "us" or "our") may use cookies, web beacons, tracking pixels, and other tracking technologies when you visit our website www.skillscompetitionwales.ac.uk, including any other media form, media channel, mobile website, or mobile application related or connected thereto (collectively, the "Site") to help customize the Site and improve your experience.

We reserve the right to make changes to this Cookie Policy at any time and for any reason. We will alert you about any changes by updating the "Last Updated" date of this Cookie Policy. Any changes or modifications will be effective immediately upon posting the updated Cookie Policy on the Site, and you waive the right to receive specific notice of each such change or modification.

You are encouraged to periodically review this Cookie Policy to stay informed of updates. You will be deemed to have been made aware of, will be subject to, and will be deemed to have accepted the changes in any revised Cookie Policy by your continued use of the Site after the date such revised Cookie Policy is posted.

USE OF COOKIES

A "cookie" is a string of information which assigns you a unique identifier that we store on your computer. Your browser then provides that unique identifier to use each time you submit a query to the Site. We use cookies on the Site to, improve user experience by temporarily retaining form data if validation fails, providing response messages to your actions and where applicable, keep you logged into the Site. We will also use a cookie to hide the cookie policy banner once "OK" is clicked so it doesn't reappear on subsequent visits for 180 days.

TYPES OF COOKIES

The following types of cookies may be used when you visit the Site:

Our Cookies

Our cookies are "first-party cookies", and can be either permanent or temporary. These are necessary cookies, without which the Site won't work properly or be able to provide certain features and functionalities. Some of these may be manually disabled in your browser, but may affect the functionality of the Site.

Security Cookies

Security cookies help identify and prevent security risks. We use these cookies to authenticate users and protect user data from unauthorized parties.

Site Management Cookies

Site management cookies are used to maintain your identity or session on the Site so that you are not logged off unexpectedly, and any information you enter is retained from page to page. These cookies cannot be turned off individually, but you can disable all cookies in your browser.

CONTACT US

If you have questions or comments about this Cookie Policy, please contact us at:

Inspiring Skills Excellence in Wales
Coleg Sir Gar
Sandy Road
Pwll
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 4DN
Email:
info@skillscompetitionwales.ac.uk

Nol i dop y dudalen