Plastro

NODYN
Oherwydd sefyllfa Covid-19, bydd Cystadlaethau Sgiliau ar gyfer Gwasanaethau Adeiladu yn dilyn fformat newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.
Y cynigion yw:
• Gofynnir i bob sefydliad gymryd rhan yn y fenter cystadleuaeth sgiliau (rydym yn awyddus i gynyddu nifer y darparwyr sy'n ymgysylltu ledled Cymru)
• Caiff cystadlaethau sgiliau eu cynnal ar safle'r sefydliadau eu hunain yn ystod cyfnod o bythefnos ym mis Ionawr/Chwefror 2021. Y syniad yw y bydd cystadleuwyr yn mynd i’w lleoliad astudio ar eu diwrnod arferol ac y byddant yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth sgiliau yn hytrach na'r sesiynau yn eu hamserlenni.
• Bydd pob sefydliad sy'n cymryd rhan yn cael dyraniad cyllid i gefnogi prynu deunyddiau. Bydd y cyllid yn dibynnu ar nifer y cystadleuwyr a'r cystadlaethau y cymerir rhan ynddynt fesul sefydliad.
• Bydd sefydliadau'n gallu dewis o'r cystadlaethau sgiliau sydd ar gael (gweler y daenlen ynghlwm) ac sy'n bodloni eu darpariaeth eu hunain.
• Bydd pob sefydliad yn gallu cofrestru uchafswm o 3 chystadleuydd fesul cystadleuaeth fesul campws o'u sefydliad.
• Bydd pob sefydliad hefyd yn gallu cael uchafswm o 3 chystadleuydd fesul cystadleuaeth ar gyfer prentisiaid Cyflogwyr.
• Mae’r gystadleuaeth ar gyfer y rhai sy'n gweithio tuag at lefel ganolradd - h.y. Lefel 2.
• Bydd y darparwyr yn cofrestru eu cystadleuwyr gan ddefnyddio'r Porth sydd ar gael o 23 Tachwedd 2020
• Gofynnir i diwtoriaid farnu eu cystadleuwyr a'u graddio mewn trefn. (Mae beirniaid y gystadleuaeth sgiliau wedi cytuno i ddarparu hyfforddiant DPP i diwtoriaid cyn y cystadlaethau)
• Gofynnir i sefydliadau anfon eu taflenni marcio drwy e-bost ar gyfer y 3 chystadleuydd gorau ynghyd â thystiolaeth ffotograffig/fideo byr o'r dasg gwblhau i gyfeiriad dynodedig yng Ngrŵp NPTC.
• Efallai y bydd yn ofynnol i dasgau rhai cystadlaethau (Gwaith Saer ac Asiedydd) gael eu cludo i leoliad canolog i’w barnu.
• Yna, bydd panel o feirniaid profiadol a niwtral yn asesu tasgau cystadlu'r 3 chystadleuydd gorau o bob sefydliad a byddant yn cael eu gosod yn nhrefn y 3 uchaf ledled Cymru.
• Cyhoeddir enillwyr y gwahanol gystadlaethau sgiliau ym mis Mawrth 2021.

CYSTADLEUAETH
Mae'r plastrwr yn aelod hanfodol o dîm adeiladu. Mae’n gwneud waliau a nenfydau yn llyfn ac yn barod i'w haddurno, neu ar gyfer ystafelloedd lle mae angen ynysu rhag sain a diogelu rhag tywydd garw. Mae’n cymysgu ac yn defnyddio gwahanol fathau o blastr ar waliau mewnol a nenfydau ac yn gorchuddio waliau allanol â haenau fel tywod a gro chwipio.

Yn y gystadleuaeth hon, mae'n rhaid i gystadleuwyr gwblhau prosiect penodol a gynlluniwyd i herio eu gallu i ddilyn cyfarwyddiadau manwl, cynhyrchu allbynnau gwaith cywir a thaclus, bod yn ddarbodus gyda deunyddiau wrth weithio i amserlenni caeth – gofynion hanfodol ar gyfer y diwydiant adeiladu heddiw. Bydd y cystadleuydd yn cael ei farcio ar Iechyd a Diogelwch.

Ar y dudalen hon byddwch yn gallu lawrlwytho mwy o fanylion am y weithgaredd cystadlu eleni. Gellir dod o hyd i'r rhain ym mriff y gystadleuaeth.

Downloadable files:

View all files


This competition is not currently open to registration.

Nol i dop y dudalen